Informasjon til våre klienter

Consilium Advokatfirma AS er et kontorfellesskap.

Vårt kontor følger Advokatforeningens regler for god advokatskikk, hvilket innebærer at klienten får opplyst hvilke timesatser som gjelder og hvordan salæret beregnes.

Advokatene hos oss er medlemmer i Advokatforeningen. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Advokatene har stilt lovpålagt sikkerhet og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar sikrede pådrar seg ved utøvelsen av advokatfvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Klager over advokatenes opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen her.